WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Dzaidkowice do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. 

- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r

 

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

- Głosowanie przez pełnomocnika 

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego informuje się mieszkańców, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) możliwe jest głosowanie przez pełnomocnika.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zawiera Kodeks Wyborczy - poniżej wyciąg z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami):

„Rozdział 7

Głosowanie przez pełnomocnika

Art. 54. § 1 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania".

§ 2. (uchylony).

§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 61c § 1.

§ 5. (uchylony).

Art. 55. § 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

§ 4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Art. 56. § 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

§ 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

§ 4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

§ 5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w § 2, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w § 2.

§ 7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, w którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego aktu.

 

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dziadkowice, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania do dnia 15 maja 2014 r.

Wzór wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa 

 

 

 

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY Dziadkowice
z dnia 12 marca 2014 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w Dziadkowicach:
1) słup ogłoszeniowy usytuowany przy sklepie ARHELAN,
2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dziadkowice, (wyłącznie na urzędowe obwieszczenia wyborcze);
3) tablice ogłoszeń sołectw w miejscowościach:
1/ Dziadkowice,

2/ Hornowo,

3/ Duża Jasienówka,

4/ Zaporośl,

5/ Malinowo,

6/ Korzeniówka,

7/ Smolugi Kol.,

8/ Malewice,

9/ Kąty,

10/ Brzeziny,

11/ Osmola,

12/ Jasienówka Mała,

13/ Wojeniec,

14/ Żurobice,

15/ Hornowszczyzna,

16/ Dołubowo,

17/ Zaręby,

18/ Lipiny,

19/ Smolugi,

20/ Zaminowo,

 

Informuje się również, w myśl przepisów art. 109 i 110 cytowanej ustawy, że:

1) umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w innych miejscach jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;
2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;
3) plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód;
4) materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą;
5) plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2014-03-24

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2014-03-24