Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Dziadkowicach

Dziadkowice 13

17 - 306 Dziadkowice

e-mail: ugdziadkowice@post.pl

 

Wymagne dokumenty

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej
  • ważny dowód osobisty do wglądu

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku na miejscu - bez zbędnej zwłoki.

Po złożeniu wniosku drogą pocztową - bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy

Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą - przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze, wystawiane jest zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

  • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22 zł.
  • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 33 zł.
  • zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze - 24 zł.
  • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanbu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Opłatę skarbową można uiścić:

  • przelewem na konto Urzędu Gminy Dziadkowice nr rachunku: 33 8092 0001 0000 2495 2000 0010
  • na miejscu, w kasie urzędu

Tryb odwoławczy

W przypadku żądania wydania odpisu przez osobę nieuprawnioną lub odpisu o treści nie wynikającej z treści aktu, kierownik USC odmawia wydania takiego odpisu, w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do organu drugiej instancji, tj. właściwego miejscowo wojewody.

Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnęgo (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstwiciela ustawowego. Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstwie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub forme elektronicznej.

Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Gminy Dziadkowice.

Podanie o odpis stanu cywilnego można wnieść do urzędu w formie dokumentu elektronicznego. Należy pamiętać, że podanie wnoszone tą formą musi być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, który pod względem skutków prawnych jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem cyfrowym, wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli odpis podlega opłacie skarbowej do podania wnoszonego drogą elektroniczną należy dołączyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu, które zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Bankowe nie wymaga podpisu ani stempla.

 Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

 

 https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Data wytworzenia: 2020-05-14

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2014-08-21

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-05-14

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2014-08-21