Zarządzenie Nr 12/05

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

       

         Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 3, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz art.18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 4.965.800 zł;

wykonanie dochodów wynosi 4.878.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 4.901.917 zł;

wykonanie wydatków wynosi 4.732.475 zł.

2. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr  5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                           Marian Komorowski

 

Załączniki do pobrania poniżej.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2006-07-27

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-07-27

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2006-07-27