uchwała Nr XXII/128/05

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 października   2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,                                                                                                                             poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.                                                                                                                               Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,                                                                                                                              poz. 1441) oraz art. 109,  124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,                                                                                                                          Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,                                                                                                                            poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,                                                                                                                               poz. 565) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                      8.500 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska Roz.90095-pozostała działalność

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                                                  5.000 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                    3.500 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                        8.500 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4270 - zakup usług remontowych   8.500  zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Zmian powyższych dokonano w zwiazku z potrzebą dofinansowania remontu boiska w Dołubowie.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Dochody ogółem                                                                                         6.011.878 zł

                2. Wydatki ogółem                                                                                          6.289.073 zł

                3. Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości                            392.195 zł stanowi:

           planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy                310.000 zł,

           wolne środki z lat ubiegłych                                                                            82.195 zł;

                4. Dochody budżetowe w kwocie                                                         115.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów                                                                                                                        zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 5. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                  Przewodniczący Rady

                     Paweł Migowski

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2006-07-26

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-07-26

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2006-07-26