Uchwała Nr III/11/06

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie budżetu gminy Dziadkowice na rok 2007.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166, art. 173, ust. 4, art. 175, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.997.811 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.247.811 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

   Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2007 r. stanowi załącznik  Nr 3 a do uchwały.

   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  783.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 250.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 250.000 zł.

   Przychody budżetu w wysokości 980.0000 zł, rozchody w wysokości 730.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

   Zbiorcze zestawienie budżetu stanowi załącznik Nr 5 a do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 57.000 zł.

§ 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem Nr 6 do uchwały.

   Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 31.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla :

           zakładów budżetowych: przychody                                                                        300.000 zł;

           wydatki –                                                                                                            300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 85.000 zł; wydatki - 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                                  114.679 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

           przychody                                                                                                              3.600 zł;

           wydatki                                                                                                                  4.500 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

           sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;

           sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 250.000 zł;

           spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 100.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

           zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000  zł;

           zaciągania zobowiązań:

        na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku;

           dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

           udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł;

           lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Walentyna Gołaszewska

Załaczniki do  pobrania poniżej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-02-15

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2007-02-16

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-02-15