Projekt budżetu na 2008 rok.


Zarządzenie nr 51/07
Wójta gminy Dziadkowice

z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, nr 138 poz.974,Nr 173 poz. 1218)) oraz art.179,art.180, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 r, Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz. 984) oraz Uchwały Nr XXVII/157/06 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Gminy na 2008 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy stanowi załącznik Nr 3.

4. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-12-07

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2007-12-07

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-12-07