Mienie Gminy Dziadkowice

Informacja o stanie mienia komunalnego

  na dzień 31.12.2013 roku         

 

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 20.906.462  zł, w tym:

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 48,9989 ha z czego 31,43 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 17, 5689 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług  Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydzierżawione lub oddane w użyczenie.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie : nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Grunty które są zagospodarowane i użytkowane w różny sposób to:

 • Brzeziny                          0,06 ha pod świetlica wiejską

 

 • Dołubowo                           0,4365 ha pod hydrofornią

                                                     1,29 ha umowa użyczenia Stowarzyszeniu Pomocy Szansa

                                                     0,16 ha parking przed budynkiem byłej szkoły w Dołubowie

 

 • Dziadkowice                      4,44 ha wysypisko oraz inne użytki

                                                     0,46 ha plac pod garażami OSP oraz świetlica wiejską

                                                     0,09 ha plac pod budynkiem Urzędu Gminy i USC

                                                     0,16 ha teren pod hydrofornią

                                                     1,70 ha teren pod budynkami Zakładu Usług Komunalnych z czego 0,70 ha użytku rolnego wydzierżawiono

                                                     0,37 ha teren pod budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz garażami

                                                     1,57 ha grunty rolne wydzierżawione na 20 lat

 

 • Hornowo                            0,34 ha nieruchomość pod hydrofornią

                                                     0,12 ha grunt pod garażem OSP i świetlica wiejską

                                                     0,60 ha nieużytek, była żwirownia gminna

 

 • Kąty                                   0,25 ha pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury

                                                     0,0393 ha rów odwadniający drogę powiatową

                                                     0,67 ha pod oczyszczalnia ścieków

                                                     1,837 ha grunty pod infrastrukturą Zespołu Szkół

                                                     1,64 ha grunty pod wyrobiskiem żwiru za oczyszczalnią ścieków

                                                     0,1837 ha pozostałe, w tym pod byłą wieżą telefonii komórkowej, której wypowiedziano umowę dzierżawy w 2013 r.

 

 • Malewice                           1,00 ha nieużytek po byłej żwirowni gminnej

 

 • Osmola                             0,06 ha działka pod świetlica wiejską

 

 • Wojeniec                        0,0318 ha grunt pod świetlicą wiejską

 

 • Zaręby                            0,09 ha grunt pod świetlica wiejską

 

          Razem                           17,5689 ha

 

Grunty będące w bezpośrednim Zarządzie Rad Sołeckich rzadko użytkowane lub w bardzo małym zakresie miedzy innymi:

 • Dołubowo                 - 2,37 ha
 • Dziadkowice            - 0,83 ha
 • Hornowo                   - 2,61 ha
 • Jasienówka              - 2,57 ha
 • Kąty                          - 1,26 ha
 • Lipiny                       - 4,9216 ha
 • Malewice                 - 1,26 ha
 • Malinowo                - 5,75 ha
 • Osmola                    - 1,29 ha
 • Smolugi                   - 0,58 ha
 • Wojeniec                 - 1,88 ha
 • Zaminowo                - 0,68 ha
 • Zaręby                      - 1,82 ha
 • Żurobice                  - 2,9484 ha
 • Korzeniówka           - 0,66 ha

Razem                       31,43 ha

Ponadto własnością gminy Dziadkowice są grunty pod drogami gminnymi przejęte na własność gminy od Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Podlaskiego o łącznej powierzchni 65,7363 ha.

Grunty wydzierżawione o pow. 3,56 ha to grunty 2,27 ha w miejscowości  Dziadkowice  oraz działka zabudowana po szkole w Dołubowie pow.1,29 ha

W 2013 r. sprzedano działkę w Lipinach za kwotę 1.800 zł, o pow. 0,06 ha. Zwiększono wartość działki w Dziadkowicach pod wysypiskiem  o kwotę 307.954 zł. w związku z nakładami poniesionymi na  rekultywację wysypiska.

2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne  w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony  Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia / w tym trzy mieszkania / Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków.    W stosunku do roku ubiegłego stan ich nie uległ zmianie.           

 3. Budowle:

  Budowle w większości stanowią  wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 700 gospodarstw domowych  z Gminy Dziadkowice.  

  Długość podłączeń wynosi 80.2 km.  Pobór wody jest eksploatowany z 3  hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

  Wodociągi użytkowane są przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach. Ponadto zaewidencjonowane są utwardzone drogi gminne na wartość 4.575.689 zł.  Długość tych dróg wynosi 8,46 km. Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 6.982.581 zł.   

  -linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.683,85 zł.

  -kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków  -4.717.235,47 zł.

  -technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze

   kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

   W/w mienie zostało przekazane w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

   Na dzień 31.12.2013 r. do kanalizacji sanitarnej  podłączonych było 129 gospodarstw domowych.

  4. Kotły, maszyny i urządzenia:.

   Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka  Zdrowia.

   Motopompy  użytkowane przez 7 jednostek OSP  -19 szt. W 2013 r. zakupiono ze środków inwestycyjnych  zestaw węży za kwotę 4.500  zł. ze Śródków otrzymanych z U.Marszałkowskiego.

   Gmina posiada mienie użytkowane przez  Zakład Gospodarki  Komunalnej  między innymi:    

   Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 4  agregaty prądotwórcze w  tym 3 szt. w hydroforniach..

   5.Środki transportu:

    Autobusy

      -Autosan SANOK- rok produkcji – 2003-

      -Autobus CACIMALI   z 2009 r.

     Samochody strażackie:

      - OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980

      -     -  II -                  Star 244 RS –r. pr.       1983

      - OSP Dołubowo-Mercedes

      - OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978

      - OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993 )

      - samochód  Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

    Inne

      -Ciągnik rolniczy GZUK-(1994 r.0

     W 2012 r. zakupiono schodołaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku

     Gminnego Ośrodka Zdrowia.

     -samochód ciężarowy KAMAZ –rok produkcji 1992  (GZUK) sprzedany w 2014 r. za kwotę

       13.530 zł.

   Dochody z mienia komunalnego  w 2013 r. wynosiły 104.549  zł.

   w tym; 

   -z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 4.701 zł.

   -dochody z dzierżawy działek pod wieże telefoniczne  wg zawartych umów wyniosły 33.697 zł. między innymi  za wydzierżawienie działek pod więżę  telefoniczną T-Mobile i firmy “Polkomtel” . Dochody z najmu  lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły –  18.449  zł.  W 2013 r. wypowiedziano umowę na dzierżawę działki T-Mobile na Osiedlu w Katach.

    Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych  i użytkowych w  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przyjęto w kwocie 42.183 zł .

    Dochody  z wynajmu autobusów  oraz biletów za dowożenie uzyskano w wysokości 2.206 zł.

    Dochody majątkowe uzyskano ze  sprzedaży elementów z demontażu starego chodnika na osiedlu w Kątach i wyniosły 5.113,41 zł.

   Załączniki:

 1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2013 r. stanowi załącznik Nr 1

 2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2013 r. stanowi

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2003-09-24