Programy dotyczące zadań publicznych

Nazwa dokumentu

Plik

Załączniki

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziadkowice przyjęte uchwałą Nr XIII/85/04 Rady Gminy Dziadkowicek z dnia 30 czerwca 2004 r.

Pobierz Mapa

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Pobierz

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2008 z 26 maja 2004 r.

Pobierz

Program Ochrony Środowiska z 17 sierpnia 2004 r.

Pobierz

Plan Gospodarki Odpadami z 17 sierpnia 2004 r.

Pobierz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2020

Pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020

Pobierz

Program Aktywności Lokalnej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020

Pobierz

Program wspierania rodziny w Gminie Dziadkowice na lata 2017 - 2019

Pobierz

Program współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Pobierz

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r.

Pobierz

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice w 2018 r.

Pobierz

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2020

Pobierz

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dziadkowice na lata 2015-2020

Pobierz


Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2007-11-29

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-11-22

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2007-11-29