Projekty EFS realizowane na terenie gminy Dziadkowice

  • Ogłoszenie o otawartym naborze partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

informacja o wynikch naboru

załącznik nr 1- karta zgłoszenia partnera

załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

załącznik nr 3 - oświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Termin realizacji projektu wrzesień 2012 - czerwiec 2015.

  • Projekt edukacyjny "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III w szkole podstawowej - Sukces dzięki nauce". (marzec 2012 - czerwiec 2012) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie w jakości usług edukacyjnych

 

  •  Projekt edykacyjny "LEPSZE JUTRO" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Dziadkowice ( IX 2009  - VII 2010)                               w  ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

          Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

          Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

          Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

          Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

          Termin realizacji  październik 2009 - sierpień 2010               Raport z realizacji

         

  •   Projekt edykacyjny "LEPSZE JUTRO" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Dziadkowice i Milejczyce ( XI 2008 - IX 2009)                w  ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

          Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

          Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

          Raport z realizacji

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2009-10-22