Statut Gminy

 

 

 

Uchwała Nr III/12/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dziadkowice


Uchwała Nr VII/38/11

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dziadkowice.

 

UCHWAŁA NR XVIII/133/08

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie Statutu Gminy Dziadkowice.

 

UCHWAŁA NR III/19/03
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 7 lutego 2003 r.
 w sprawie Statutu Gminy Dziadkowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Dziadkowice, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/69/96 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dziadkowice (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 30, poz. 105, 1997 r. Nr 16, poz. 65, 1998 r. Nr 1, poz. 2, i Nr 22, poz. 253, Dz. Urz. Woj. Podl. 1999 r. Nr 31, poz. 507, 2000 r. Nr 23, poz. 325, 2001 r. Nr 50, poz. 833).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Migowski
 
 
 
Uchwała Nr X/63/04
Rady Gminy DZIADKOWICE
z dnia 27 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dziadkowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Dziadkowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/19/03 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dziadkowice (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:
„§ 10 a. 1. Skargi, o których mowa w § 74, jak również wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania rady gminy przekazuje się przewodniczącemu rady.
2. Przewodniczący rady może skierować wniosek do zaopiniowania przez komisję rady lub wójta.
3. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższej sesji rady gminy.
4. Zawiadomienie wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.”.
§ 74 otrzymuje brzmienie:
„§ 74. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy, o ile przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi.
2. Przewodniczący rady przekazuje skargę komisji rewizyjnej, która bada zarzuty w niej podnoszone. Z podejmowanych czynności komisja sporządza protokół.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja rewizyjna przekazuje przewodniczącemu rady gminy protokół wraz z dokumentacją zgromadzoną podczas przeprowadzania czynności wyjaśniających oraz przedstawia stanowisko komisji dotyczące skargi.
4. Rada gminy, po rozpatrzeniu dokumentacji związanej z badaniem skargi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji rewizyjnej dotyczącym skargi, zajmuje stanowisko w formie uchwały.
5. Skarżącego zawiadamia się na piśmie o terminie sesji, na której będzie rozpatrywana złożona przez niego skarga.
6. Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Paweł Migowski
 
 
Uchwała Nr IV/21/07
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dziadkowice.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Dziadkowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/19/03 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 7 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 654, ze zm.) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 73 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 73. 1. Wójt jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Rada Gminy ustala warunki pracy i płacy wójta oraz upoważnia przewodniczącego rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.
2. Sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania.
3. Pracownicy urzędu, nie wymienieni w ust. 1 i 2, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę bądź mianowania.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Gołaszewska
 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna michnowska

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2019-01-31

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2003-09-24