Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

2020 ROK

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Bocki (bez węzła) - Malewice.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego  obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbednej infrastruktury.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na wprowadzeniu ścieków do wód tj. wprowadzeniu scieków oczyszczonych, z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 201/1, obręb Kąty, istniejącym wylotem do rzeki Debówka, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Malewice do granicy województwa podlaskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

2019 ROK

Wójt Gminy Dziadkowice podaje do publicznej wiadomości decyzję z dnia 25 września 2019r. znak RG.6233.1.2019.AO w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2018 ROK

Apel Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym

Informacja o współfinansowaniu zadania pn."Remont Świetlicy Wiejskiej" ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach " Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego.

Informacja o organizowanym szkoleniu pt: "Ja w Internecie".

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ogłoszenie - uprawa konopii przemysłowych na terenie gminy

Informacja o otrzymaniu wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"

Decyzja z dnia 19 kwietnia 2018 r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Informacja zmiany w sprzedaży alkoholu

Informacja o możliwości zapoznania się z projektami uchwał dotyczącymi podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

Informacja o trwającym naborze do służby w Policji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dziadkowice.

2017 ROK

Ogłoszenie o sprzedaży trylinki z rozbiórki placu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Regulamin festynu "Pożegnanie Lata" organizowanego dnia 13 sierpnia 2017 r.

2016 ROK

Informacja o wsparciu finansowym na zakup książek do biblioteki szkolnej z doracji celowej w ramach programu wieloletniego  "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dziadkowice o wyłożeniu do wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Brzeziny-Janowięta, Jasienówka, Korzeniówka, Wojeniec, Zaręby.

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących stworzenia na terenie Gminy Dziadkowice "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa".

2015 ROK

Informacja o realizacji projektu "Poznaję i szanuję środowisko lokalne dzięki technologii multimedialnej".

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśnieczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Informacja o wsparciu finansowym na zakup książek do biblioteki szkolnej z doracji celowej w ramach programu "Książki naszych marzeń"

 

2014 ROK

Informacja o realizacji projektu "Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice."

Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśnieczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

2013 ROK

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy na lata 2014 - 2017 Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt uchwały

Informacja o podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00122-6930-UM1040236/13 na operację pt. "Wykonanie miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz boiska do siatkówki plażowej w Zespole Szkół w Dziadkowicach."

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy na 2014 rok Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ogłoszenie o terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Nr 137/13 Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Rejestr instytucji_kultury.pdf

Warunki i zasady korzystania z przystanków_komunikacji zbiorowej_1.pdf

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej_2.pdf

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej_3.pdf

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej 4.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-07-26

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-13