INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

 

2020 rok

z dnia 23 grudnia 2020 r. Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z wniesionym wnioskiem w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej  nr 109056B Malewice - Jasienówka - Żurobice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1716B na terenie gm. Dziadkowice na odcinku od km 0+000,00 do km 3+361,70.

2019 rok

z dnia 28 października 2019 r. Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi - rozbudowie istniejacej drogi gminnej Nr 109048B od km 0+003,21 do km 0+294,91 w miejscowości Lipiny, gmina Dziadkowice."

z dnia 24 września 2019 r. Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z wniesionym wnioskiem w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi - rozbudowie istniejacej drogi gminnej Nr 109048B od km 0+003,21 do km 0+294,91 w miejscowości Lipiny, gmina Dziadkowice."

z dnia 04 lipca 2019 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na działkach o nr ewidencyjnych: 32, 32/28, 33/43, 35/15, 35/10, 35/7, 35/6, 35/3, 35/11 obręb Kąty i na działkach o nr ewidencyjnych 152 i 156 obręb Dziadkowice.

z dnia 15 maja 2019 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: Budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na działkach o nr ewidencyjnych: 32, 32/28, 33/43, 35/15, 35/10, 35/7, 35/6, 35/3, 35/11 obręb Kąty i na działkach o nr ewidencyjnych 152 i 156 obręb Dziadkowice.

z dnia 20 marca 2019 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i termomodernizacja budynku usługowego Gminnego Ośrodka Kultury polegającej na: nadbudowie i zmianie konstrukcji części dachu, dobudowie tarasu wraz z zadaszeniem oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem podestu przed głównym wejściem, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 53 w obrębie: 0008, Kąty (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki).

z dnia 01 marca 2019 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania  części handlowej budynku usługowego na cele administracyjno-biurowe, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy usługowej na terenie dz. nr 70/1 w obrębie: 0004, Dziadkowice (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki).

z dnia 25 lutego 2019 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: rozbudowie i termomodernizacja budynku usługowego Gminnego Ośrodka Kultury polegającej na: nadbudowie i zmianie konstrukcji części dachu, dobudowie tarasu wraz z zadaszeniem oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem podestu przed głównym wejściem, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 53 w obrębie: 0008, Kąty (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki).

z dnia 8 stycznia 2019 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania  części handlowej budynku usługowego na cele administracyjno-biurowe, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy usługowej na terenie dz. nr 70/1 w obrębie: 0004, Dziadkowice (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki).

2018 rok

z dnia 6 listopada 2018 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-podziemnej nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr: 295, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/8, 296/13, 296/16, 296/17, 297, 299/1, 300, 302, 303/1, 303/2, 308/3, 308/4, 314/7, 314/8, 314/9, 314/10, 365, 366, 390/3   w obrębie: 0005, Hornowo (gm. Dziadkowice) oraz na terenie dz. nr: 15, 60, 61, 87 w obrębie: 0006, Hornowszczyzna (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

z dnia 2 października 2018 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-podziemnej nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr: 295, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/8, 296/13, 296/16, 296/17, 297, 299/1, 300, 302, 303/1, 303/2, 308/3, 308/4, 314/7, 314/8, 314/9, 314/10, 365, 366, 390/3   w obrębie: 0005, Hornowo (gm. Dziadkowice) oraz na terenie dz. nr: 15, 60, 61, 87 w obrębie: 0006, Hornowszczyzna (gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).


2016 rok

z dnia 26 września 2016 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: przebudowie drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19

  • z dnia 28 października 2016 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19
  • z dnia 20 grudnia 2016 r. - Zawiadomienie o wszczędzie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19

2015 rok

- z dnia 4 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn-0-4kV- obejmującej linie kablowe nn-0-4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0-4kV oraz montaż słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0-4kV

  • z dnia 24 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn-0-4kV- obejmującej linie kablowe nn-0-4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0-4kV oraz montaż słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0-4kV

- z dnia 29 września 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: nowego typu hydroforni (typu kontenerowego) o wym. 12,0x5,0m i wysokości do 3,8m; dwóch zbiorników retencyjnych o poj. ok. 100m3 i średnicy ok 3,8m każdy; nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbirników retencyjnych oraz budynku hydroforni; nowych obydwu studni SW2; nowych odcinków sieci wodociągowej dystrybucyjnej

  • z dnia 4 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: nowego typu hydroforni (typu kontenerowego) o wym. 12,0x5,0m i wysokości do 3,8m; dwóch zbiorników retencyjnych o poj. ok. 100m3 i średnicy ok 3,8m każdy; nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbirników retencyjnych oraz budynku hydroforni; nowych obydwu studni SW2; nowych odcinków sieci wodociągowej dystrybucyjnej

- z dnia 15 lipca 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowice.

  • z dnia 02 października 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu poblicznego polegajacej na : Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowice.

- z dnia 04 maja 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie obiektu infrastruktury technicznej - masztu z odciągami o wysokości do 40 m. n. p. t., inwestycja zlokalizowana na działce o nr 32/20 obręb Hornowo.

  • z dnia 22 czerwca 2015r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: Budowie obiektu infrastruktury technicznej - masztu z odciągami o wysokości do 40 m. n. p. t., inwestycja zlokalizowana na działce o nr 32/20 obręb Hornowo.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji z dn. 01.04.2015 r. znak: DOII.I.6621.40.2015.HT.1 uchylającej w całości decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 2/2015 z dn. 25.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice.

2014 rok

Z 18 WRZEŚNIA 2014 R. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępwoania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE składającej się z wieży antenowej o wys. 50,48 m, infrastruktury technicznej na działce Nr 271/2 obręb Żurobice.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2014-09-22