ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYS. EURO

 

2017 ROK

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedż na zapytanie z dnia 29.05.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.05.2017 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do Dziadkowic.

informacja o wyborze oferty


sprostowanie informacji z otwarcia ofert


informacja z otwarcia ofert

odpowiedź na zapytanie z dnia 08.05.2017 r.

2015 ROK

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice.

Ogłoszenie o wyborze oferty

odpowiedź na zapytanie

odpowiedzi na zapytania z dnia 07 kwietnia 2015 r.

2014 ROK

1. Ogłoszenie o zamówieniuTermomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Dziadkowicach

2013 ROK

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów zamawiającego. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów zamawiającego.

Informacja o braku ofert

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 310.800 zł na spłatę wcześniej zaciąganych rat kredytów i pożyczek w wysokości 271.475 zł i deficyt budżetu w wysokości 39.325 zł.

Sprawozdania

2011 rok

2012 rok

2013 rok

- Uchwała Nr II-00312-31/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00312-127/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinnsowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00313-56/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 310.800 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00311-37/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2024.

- Uchwała Nr II-00310-37/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dziadkowice na 2013 r.

- Uchwała Nr II-00321-10/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

- zaświadczenie o wyborze Wójta

-Uchwała Nr III/13/90 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 lipca 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

- Odpowiedzi na pytania przetargowe 

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Dziadkowicach i Osmoli.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Odpowiedż na zapytanie przetargowe (art. 38 ustawy).pdf

Dokumentacja projektowa - przedmiary: Osmola, Dziadkowice

Dokumentacja projektowa - część rysunkowa Osmola, Dziadkowice

Przykładowa altana i grill

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowic

Zmiana ogłoszenia z dnia 26 lipca 2013 r.     Wybór oferty

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wybór oferty

 

Informuję, iż ogłoszenie o zamówieniu na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin: Miasta i Gminy Drohiczyn, Gminy Grodzisk, Gminy Dziadkowice, Gminy Mielnik, Gminy Perlejewo, Gminy Milejczyce, Gminy Nurzec - Stacja, Gminy Siemiatycze, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Drohiczyn pod wskazanym adresem:  http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/sek_zampub/sek_zampub_zpupum/04ea6a7258ad70d/ogloszen_o_zamowien_1c30d8494dcf.htm

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2013-09-18