Uchwała Nr XVII/99/05

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 18 lutego 2005 r

 w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się: dochody budżetu Gminy w wysokości 5.711.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 5.928.617 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią załącznik Nr 3.

4. Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 332.195 zł stanowi:

1) planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy 250.000 zł;

2) wolne środki z lat ubiegłych                                                             82.195 zł;

3) dochody budżetowe w kwocie 115.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 26.380 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz wielkość środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr  5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów  ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo - 800.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów środków specjalnych Gminy w kwocie 20.000 zł, oraz wydatków w kwocie 47.529 zł za I kwartał 2005 r.

2. Plan przychodów dochodów własnych Gminy w kwocie 44.000 zł, oraz wydatków w kwocie 44.000 zł za okres II - IV kwartału 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dotacja dla Gminnych Instytucji Kultury w łącznej kwocie 101.712 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Plan

1) przychodów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 298.200 zł, w tym dotacja z budżetu;

2) plan wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 289.200 zł w tym: wpłata do budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dotacja dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 180.620 zł na realizację zadań w ramach umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem   Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3000 zł oraz wydatki w kwocie 5.541 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 30.300 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na:

1) rozbudowę drogi gminnej - Korzeniówka -   60.000 zł;

2) rozbudowę drogi gminnej – Zaręby   - 190.000 zł;

3) spłata kredytu nastąpi z dochodów podatkowych budżetu Gminy w latach 2005 – 2008;

4) upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

2. Przyjmuje się prognozowaną sytuacje finansową Gminy Dziadkowice na lata 2005-  2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków  między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych   przez Wójta Gminy w roku budżetowym  w kwocie do 1.200.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 200.000 zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie do 20.000 zł.

§ 14. Upoważnia  się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku Gminy;

2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu oraz w załączniku Nr 4 plan przychodów i rozchodów;

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                   Przewodniczący Rady

                                                          Paweł Migowski 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-11-27

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2005-11-27

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2005-11-27