Uchwała Nr XX/112/05

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 16 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109,  124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                     149.313 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                87.823 zł.

§ 2468 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                  21.490 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016-Drogi publiczne gminne § 6260 - Dotacje otrzymane  z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             40.000 zł.

 

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                    47.328 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Roz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi §4300 zakup usług pozostałych                                                                                    15.000 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                  27.328 zł.

Dz. 758-Różne rozliczenia Roz.75818- Rewzerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy- 5.000 zł.

 

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                  256.641 zł.

1.Dz.600 –Transport i łączność Roz.60014- drogi publiczne powiatowe § 6620-dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego        60.000 zł.

2.Dz.600-Transport i łącznośc Roz.60016 –drogi publiczne gminne § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           60.000 zł.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109-Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby §  6058-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -  87.823  zł. § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          -   21.956  zł.

§ 4278 –zakup usług remontowych                                                                         -    21.490 zł.

§ 4279- zakup usług remontowych                                                                          -     5.372  zł.

 

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Plan przychodów i rozchodów na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz ich wielkość na ich realizację w 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 9 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Dotacje dla innych podmiotów publicznych na realizację  zadań w ramach umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 11 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 12 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy Dziadkowice na lata 2005-2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr5 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem-                                                                                      5.817.689 zł.

2.Wydatki ogółem                                                                                        6.094.884  zł.

1/ Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości                            392.195 zł stanowi:

planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy                310.000 zł.

wolne środki z lat ubiegłych                                                                            82.195 zł.

2/ Dochody budżetowe w kwocie                                                                  115.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 

§ 11. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Migowski

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-11-27

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2005-11-27

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2005-11-27