Uchwała Nr XXI/117/05

Rady Gminy Dziadkowice

28 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109,  124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                     283.253 zł

1. Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 - Transport i łączność § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                              245.810 zł

2. Dz. 758 - Różne rozliczenia Roz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa    - 21.000 zł

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Roz. 90017 - Zakład Gospodarki komunalnej § 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy                                                                                      16.443 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych                                                  109.313 zł

1. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             87.823 zł

2. § 2468 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       21.490 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych  o kwotę                                     170.575 zł.                            

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz.80101- Szkoły podstawowe

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                                       10.000 zł.

2. Dz. 852 - Opieka społeczna Roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - świadczenia społeczne                                                                            18.000 zł

3. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§  6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            -  87.823 zł

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             -  21.956 zł,

§ 4278 - zakup usług remontowych                                             - 21.490 zł,

§ 4279 - zakup usług remontowych                                         -   5.372 zł.

4. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego Roz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                5.934 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatkow budżetowych o kwotę                                                344.515 zł.

1. Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 - Transport i łączność

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     318.515 zł,     

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                                                         2.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                            3.000 zł.

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie Roz.8 0101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                                                          21.000 zł.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz ich wielkość na ich realizację w 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem                                                                                                                        6.004.270 zł.

2. Wydatki ogółem                                                                                                                         6.281.465 zł.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości                                                          392.195 zł,

 stanowią:

           planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy                                               310.000 zł;

           wolne środki z lat ubiegłych                                                                                                          82.195 zł.

4. Dochody budżetowe w kwocie  115.000 zł   przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Migowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2006-07-23

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-07-23

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2006-07-23