Uchwała Nr XIX/108/05

Rady Gminy Dziadkowice

25 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109,  124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,Nr 210.poz.2135,Nr 273,poz.2703, z 2005 r.Nr 14 poz.114) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                    80.568 zł.

Dz.600 Transport i łączność Roz.60016 Drogi publiczne gminne § 6298 środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                 71.089 zł.

§ 6339 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                      9.479 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                   86.974 zł.

Dz.600-Transport i łączność Roz.60016 Drogi publiczne gminne § 6058-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            71.089 zł.

§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                15.885 zł.   

 

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                        6.406 zł.

Dz.600-Transport i łączność Roz.60016  Drogi publiczne gminne § 4300 –zakup usług pozostałych         6.406 zł.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r. do Uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2005 r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dkokonanych zmian w budżecie:

Zmiany  powyższe wynikają z dokonania przetargu na rozbudowę drogi gminnej Korzeniówka. Zmniejszeniu ulegają kwoty środków ZPORR- 71.089 zł., dotacji celowych 9.479 zł. oraz udział własny gminy – 6.406 zł. Pozostałość środków własnych gminy (6.406 zł.)przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody                                                                                                        -  5.668.376. zł.

Wydatki                                                                                                           - 5.885.571 zł.

1. Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości                            372.195 zł stanowi:

planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy                290.000 zł.

wolne środki z lat ubiegłych                                                                            82.195 zł.

Dochody budżetowe w kwocie                                                                       115.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Paweł Migowski

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-11-27

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2005-11-27

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2005-11-27