Konsultacje Społeczne

Zarządzenie Nr 275/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Zarządzenie Nr 276/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

 

Zarządzenie Nr 304/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Uchwała Nr XXIV/191/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 307/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dziadkowice.

Statuty:

Brzeziny, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Mała Jasienówka, Osmola, Smolugi, Smolugi Kolonia, Wojeniec, Zaminowo, Zaprośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice


Informacja o wynikach konsultacji:

Brzeziny, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Mała Jasienówka, Osmola, Smolugi, Smolugi Kolonia, Wojeniec, Zaminowo, Zaporośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice

 

Konsultacje o projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2019

Działając  na podstawie art.11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1840 z 2018 r. poz. 650, 663, 2245 ) zapraszamy wszystkie zainteresowane  organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze  gminy, do wzięcia udziału w konsultacjach nadprojektem uchwały Rady Gminy Dziadkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice na 2019r.

Opinie oraz uwagi  o programie można składać w następujący sposób:

1)      składanie opinii  na piśmie  w Urzędzie Gminy Dziadkowice, pokój  nr 15 w dni robocze, w godzinach od 7.45 – do 15.45 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy  Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice 13;

2)      składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugdziadkowice@post.pl oraz faksem na nr (85) 6565 904.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej powyżej ustawy, wydanie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji tj. do dnia 30 stycznia 2019r. Nie wydanie opinii ww. terminie, uznaje się za akceptację programu.

projekt uchwały

 

Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 138/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2021 rok.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia "Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok."

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Michnowska Krystyna

Data wytworzenia: 2017-11-07

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-09-08

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2017-11-07