Informacja o petycjach

Petycja

 

Opis ogólny

 1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

 1. Petycja może być złożona w interesie:
 2. a) publicznym;
 3. b) podmiotu wnoszącego petycję;
 4. c) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

 1. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.

W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

 

Podstawa prawna

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z póżn. zm.);
 3. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870);

 

Wymagane dokumenty

 

 • Petycja

 

 1. Petycja powinna zawierać:
 2. a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 3. b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 4. c) oznaczenie adresata petycji;
 5. d) wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w poniższym punkcie 5.

 

 1. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

 1. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

 

 1. Podmiot, o którym mowa w powyższym punkcie 5, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

 1. pisemnie:
 2. a) przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dziadkowicach

Dziadkowice 13, 17–306 Dziadkowice

 1. b) złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Dziadkowicach – Sekretariat (piętro I) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7:45 -15:45;

 

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 2. a) ugdziadkowice@post.pl

 

Termin realizacji

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 1.
 2. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 3. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w powyższym punkcie 3, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 4. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

 

Miejsce załatwienia

 

Urząd Gminy Dziadkowice;

Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice,                      

 

Opłaty

 

Nie ma opłat.

 

Dane Kontaktowe

 

Urząd Gminy Dziadkowice;

Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice,

tel. (85) 6565900, fax. (85) 6565904 e-mail: ugdziadkowice@post.pl

 

Tryb odwoławczy

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w części karty informacyjnej dotyczącej wymaganych dokumentów - punkt 2 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 2. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej wymaganych dokumentów - punkt 1 lit. a lub b, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 3. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Obowiązek informacyjny o danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy w Dziadkowicach, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice, ugdziadkowice@post.pl tel. (85) 6565900.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej Pani/Pana petycją na podstawie art. 2 i art.4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Za Pani/ Pana zgodą, wyrażoną w petycji dane osobowe mogą być zamieszczone na stronie internetowej organu rozpatrującego petycję.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. 25 lat od przekazania do archiwum zakładowego, a po tym okresie przez archiwum państwowe.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać:
 8. dostępu do swoich danych osobowych;
 9. sprostowania swoich danych osobowych;
 10. usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych.
 11. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Data wytworzenia: 2019-11-26

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2019-11-26

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2019-11-26