Wójt Gminy

Wójt Gminy Dziadkowice
pok. nr 10, tel. (085) 65 65 901

Wójt Gminy Dziadkowice, zwany dalej Wójtem, jest organem wykonawczym w gminie. Wójta wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę Dziadkowice na zewnątrz. Wykonuje uchwały Rady Gminy Dziadkowice i zadania gminy określone przepisami prawa. Oświadczenie woli w imieniu Gminy Dziadkowice w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy Dziadkowice.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
· przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
· określanie sposobu wykonania uchwał, chyba że Rada Gminy to uprawnienie wykonała lub zastrzegła dla siebie,
· gospodarowanie mieniem gminnym,
· przygotowanie projektu budżetu gminy,
· wykonanie budżetu,
· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
· wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę,
· przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Gminy,
· przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
· współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
· wydawanie w nagłych wypadkach zarządzeń porządkowych, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy,
· udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
· informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
· prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,
· ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu chce powierzyć Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-11-20

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2018-11-20