Zarządzenia Wójta Gminy Dziakowice 2010 - 2014.

  

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 2/10

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 21 grudnia 2010 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 stycznia 2011 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami. 

 

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 07 lutego 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 07 marca 2011 roku
w sprawie przekazania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 07 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 07 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Annie Wasilewskiej Sekretarz Gminy Dziadkowice.
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 06 maja 2011 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 19/11

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy rocznego sprawozdania finansowego Gminy Dziadkowice za 2010 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia jej Regulaminu.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego i historii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela biblioteki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

 

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.- przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.- wprowadzenie dotacji celowej oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 6 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.- przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 7 września 2011 roku
w sprawie przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołanie obwodowych komisji wyborczych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie udzielenie upoważnienie Annie Wasilewskiej sekretarz Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 września 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.- przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójt Gminy Dziadkowice
z dnia 7 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.- wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2012 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2011 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 06 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 stycznia 2012 roku
w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 stycznia 2012 roku
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajm lokalu z przeznaczeniem go na aptekę lub punkt apteczny na okres do 3 lat.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonane przez sprzęt i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na rzecz Urzędu Gminy w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Osmola.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 lutego 2012 roku
w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Augustyniak – referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu z przeznaczeniem na aptekę lub punkt apteczny na okres do 3 lat, sprzedaży nieruchomości częściowo zabudowanej w obrębie wsi Dziadkowice i nieruchomości zabudowanej w obrębie wsi Osmola.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 marca 2012 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.

 

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 kwietnia 2012 roku
w sprawie organizacji systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 kwietnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Osmola.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Nr 183 położonej w obrębie wsi Osmoli, gm. Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 maja 2012 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
 Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznejnależących do właściwości gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
 
 
Wójta Gminy Dziadkowice
 z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
 
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.
 
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozzdziałami.
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2013 rok.
 
 
z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024.
 
z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń w rejestrze instytucji kultury gminy Dziadkowice.
 
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- wprowadzenie do budżetu dotacji celowych oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 7 grudnia 2012 r.
 
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.
 
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- wprowadzenie do budżetu dotacji celowych oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dziadkowice na okres 20 lat.
 
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- wprowadzenie do budżetu dotacji celowych oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.

 

Zarządzenie_Nr 123/13.pdf

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej.

Zarządzenie_Nr 124/13.pdf

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżcie Gminy na 2013 r.- przeniesienie wydatków budżetowych miedzy paragrafami i rozdziałami.

Zarządzenie_Nr 125/13.pdf

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie wsi Dziadkowice na okres 20 lat.

Zarządzenie_Nr 126/13.pdf

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.- przeniesienie wydatków budżetowych miedzy paragrafami i rozdziałami.

Zarządzenie_Nr 127/13.pdf

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

Zarządzenie_Nr 128/13.pdf


z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.- wprowadzenie dotacji budżetowych do
budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

Zarządzenie Nr 129/13.pdf

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Zarządzenie_Nr 130/13.pdf

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie_Nr 131/13.pdf

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie_Nr 132/13.pdf

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. - przeniesienie wydatków budżetowych międzyparagrafami i rozdziałami.

Zarządzenie_Nr 133/13.pdf

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Korzeniówki.

Zarządzenie_Nr_134/13.pdf

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 135/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 136/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży używanych wyrobów betonowych pochodzących z rozbiórki chodników w miejscowości Kąty.

Zarządzenie Nr 137/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 maja 2013 roku

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

 

Zarządzenie Nr 138/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 maja 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 139/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 140/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie obniżenia ceny przeznaczonych do sprzedaży używanych wyrobów betonowych pochodzących z rozbiórki chodników w miejscowości Kąty.

 

Zarządzenie Nr 141/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 142/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 143/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 144/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 145/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

Zarządzenie Nr 146/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 147/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 148/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie odpłatności za przejazd środkami transportowymi Gminy Dziadkowice dowożącymi dzieci do szkół z terenu gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 149/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 150/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 01 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

 

Zarządzenie Nr 151/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 01 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu na koszt Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 152/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 01 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dziadkowice”.

 

Zarządzenie Nr 153/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 05 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 154/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 155/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Zarządzenie Nr 156/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 157/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 04 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia pani Jolanty Augustyniak – Referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 158/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 04 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 159/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 160/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 161/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 162/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 163/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 164/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 165/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 166/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2014 rok.

 

Zarządzenie Nr 167/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023.

 

Zarządzenie Nr 168/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 169/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na 2014 rok Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Nr 170/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Nr 171/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 172/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 173/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 174/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 175/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 176/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014 – 2017.

 

Zarządzenie Nr 177/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 178/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonane przez sprzęt i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na rzecz Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 179/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 180/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie Nr 181/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wykonania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 182/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 183/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 02 stycznia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dziadkowice na lata 2014 – 2016.

 

Zarządzenie Nr 184/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia  02 stycznia 2014 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.

 

Zarządzenie Nr 185/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 02 stycznia 2013 roku

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 186/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 187/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Korzeniówki.

 

Zarządzenie Nr 188/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu świetlic wiejskich.

 

Zarządzenie Nr 189/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 190/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 07 lutego 2014 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu ciężarowego KAMAZ stanowiącego własność gminy Dziadkowice oraz powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 191/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 192/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

 

Zarządzenie Nr 193/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 194/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży używanych przedmiotów pozostałych po remoncie budynku Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 195/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 196/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 20144 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 197/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zarządzenie Nr 198/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2014 r.

 

Zarządzenie Nr 199/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

Zarządzenie Nr 200/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro.

 

Zarządzenie Nr 201/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie Przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok.

 

Zarządzenie Nr 202/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 203/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Zalewskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół w Dziadkowicach pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na modernizację oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia bazy dydaktycznej oddziału przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dziadkowicach projekt "Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 204/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 05 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dziadkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Zarządzenie Nr 205/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

 

Zarządzenie Nr 206/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 207/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 208/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 209/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 210/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne.

 

Zarządzenie Nr 211/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 212/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 02 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów

Zarządzenie Nr 213/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 02 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia pani Jolanty Augustyniak – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 214/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 215/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Jolanty Jankowskiej p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

 

Zarządzenie Nr 216/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 217/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie Nr 218/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 219/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 220/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

 

Zarządzenie Nr 221/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 222/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

 

Zarządzenie Nr 223/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i gospodarki komunalnej do podpisywania upomnień na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zarządzenie Nr 224/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami.

 

Zarządzenie Nr 225/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 01 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

 

Zarządzenie Nr 226/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 05 sierpnia 2014 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 227/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 05 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 228/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 19 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 229/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 230/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 03 września 2014 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice do zaciągania zobowiązań.

 

Zarządzenie Nr 231/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 września 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 232/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 233/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 01 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnika do głosowania.

 

Zarządzenie Nr 234/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 07 października 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023.

 

Zarządzenie Nr 235/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 236/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Zarządzenie Nr 237/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie odwołania zastępcy wójta.

 

Zarządzenie Nr 238/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 239/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 240/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023.

 

Zarządzenie Nr 241/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 242/14

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. – wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2011-02-16

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2014-12-04

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2011-02-16