Zarządzenie Wójta 2008 rok

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 08 lutego 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia jej regulaminu.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Osmoli.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie wykazu nieruchomości gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 21 marca 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonywane przez pracowników i sprzęt Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 czerwca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – Ws w zakresie wydatków strukturalnych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok – przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 lipca 2008 r.
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 lipca 2008 r.
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 lipca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 04 lipca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 04 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 04 sierpnia 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Malinowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w prawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dołubowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Dołubowo i Osmola na okres 25 lat.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwał rady gminy.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. - przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 805/2 położonej w obrębie wsi Dołubowo oraz przetargu nieograniczonego do wydzierżawienia na okres 25 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej na Nr 183 położonej w obrębie wsi Osmola.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniu 15-16 sierpnia 2008 r. na terenie Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Pani J. Augustyniak – referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia postępowania i wydaw. decyzji w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 października 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek za usługi Komunalne wykonywane przez pracowników i sprzęt Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrz. części gminy Dziadkowice, dot. budowy grogi we wsi Dziadowice – działki nr geod. 34/2, 37/3, 40/1 oraz część rzeki „Ciek spod Dziadkowic” a także oczyszczalni ścieków we wsi Kąty – działki nr geod. 201/1, 201/3, 199, 205.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 października 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Malinowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Dołubowo i Osmola na 25 lat.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2009 rok.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie wsi Malinowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – wprowadzenie dotacji do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 04 grudnia 2008 r.
w sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Dołubowo i Osmola na okres 25 lat.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2009-02-25

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2010-08-12

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2009-02-25