Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dziadkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/

Strona http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) niezgodność z ustawą:
– materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, głównie skany dokumentów,
- brak jest opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych,
- linki prowadzące do materiałów na innych stronach/ podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
– materiały dostarczone do publikacji ze źródeł zewnętrznych (skany dokumentów),
– materiały posiadające strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Niniejszą deklarację sporządzono 15 marca 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Dziadkowice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dziadkowice, tel. 85 65 65 900, e-mail ugdziadkowice@post.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Dziadkowice mieści się w Dziadkowicach 13 17-306 Dziadkowice. Przy wejściu do budynku istnieje wjazd do urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, przy budynku wydzielone jest miejsce do prakowania dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na korytarzu na parterze - pracownicy Urzędu dostosowują się do petentów. Na praterze urzędu znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Wojewoda Podlaski w Białymstoku
Adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
E-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Tel.: 85 743 93 15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2020-12-15