INFORMACJA PUBLICZNA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

2021

Z dnia 17 sierpnia 2021 r. - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postepowania odwoławczego odwoławczego od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 29 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej na 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskigo wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infranstruktury.

Z dnia 23 lipca 2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty". 

 • z dnia 3 września 2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o skompletowaniu akt sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na  "Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty".

Z dnia 05.07.2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania na wniosek Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie ujęcia wody w miejscowosci Hornowo".

 • z dnia 3 września 2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o skompletowaniu akt sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ujecia wody w miejscowości Hornowo".

Z dnia 29.06.2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 38/7, 39/3 w obrebie Korzeniówka, Gmina Dziadkowice.

 • Z dnia 31.08.2021 r. - Decyzja Wójta Gminy Dziadkowice o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Z dnia 31.08.2021 r. - Zawiadomienie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce Nr 38/7 i 39/3 w obrębie wsi Korzeniówka" na terenie gminy dziadkowice, powiat siemiatycki.
 • Z dnia 06 sierpnia 2021 r. - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 38/7, 39/3 w obrebie Korzeniówka, Gmina Dziadkowice".

Z dnia 07 czerwca 2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice 13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 109042B Smolugi Wieś - Siedlece na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1705B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1706B".

 • z dnia 13 lipca 2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 109042B Smolugi Wieś - Siedlece na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1705B.

 • z dnia 3 sierpnia 2021 r. - Decyzja Wójta Gminy Dziadkowice o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • z dnia 3 sierpnia 2021 r. - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z decyzją oraz z dokumentacją sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 109042B Smolugi Wieś - Siedlece na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1705B.

Z dnia 28 maja 2021 r. - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że w związku z postepwoaniem odwoławczym prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r. znak WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środwiskowe uwarunkowania dla przedsiewzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielsk Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury, zgromadzony zsotał cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowsko.

Z dnia 28.05.2021 r. - Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dot. postępowania odwoławczegoprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bialymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środowskowe uwarunkowania dla przedsiewzięcie pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielsk Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbednej infrastruktury.

Z dnia 27.05.2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania na wniosek MTM- Projekt Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Pawła Lachowicza ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 174/2 obręb Malinowo, gm. Dziadkowice".

 • z dnia 12.07.2021 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice zawiadamiające o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 174/2 obręb Malinowo, gm. Dziadkowice.

 • Z dnia 06 sierpnia 2021 r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • Z dnia 06 sierpnia 2021 r. - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z decyzją oraz dokumentacją sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 174/2 obręb Malinowo, gm. Dziadkowice.

Z dnia 18 maja 2021 r. - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce nr ew. 187/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Smolugi w gminie Dziadkowice, na powierzchni 1,2317 ha.

Z dnia 23 marca 2021 r. - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury.

Z dnia 22 lutego 2021r - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śorodowiska w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 187/2 położonej w obrębie 0014 Smolugi w gminie Dziadkowice.

Z dnia 22 lutego 2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1705 Dołubowo - Smolugi.

 • Decyzja z dnia 21 kwietnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania oceny na środowisko.

2020

z dnia 30 grudnia 2020 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystapienia do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Żurobice, gm. Dziadkowice o nr geodezyjnym 407/4 o łacznej obsadzie nie mniejszej niż 210 DJP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.09.2020 r. o nowym terminie załatwienia sprawy w postepowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r., znak WOOŚ.420.1.2019.PL.

Z dnia 17 czerwca 2020 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacja złoża piasku ze żwirem Korzeniówka II na działce o nr ewid. 5, obręb Korzeniówka, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki."

 • z dnia 30 września 2020 r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża piasku ze żwirem Korzeniówka II na działce o nr ewid 5, obręb Korzeniówka, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki."
 • z dnia 04 września 2020 r. - Zawiadomienie Wójta Gminy Dziadkowice o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża piasku ze żwirem Korzeniówka II na działce o nr ewid 5, obręb Korzeniówka, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki."

z dnia 30 marca 2020 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i montażu wolnostojących panelii fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działce nr 37/3 położonej w obrębie wsi Dziadkowice".

 • z dnia 04 maja 2020 roku - Zawiadomienie Wójta Gminy Dziadkowice o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i montażu wolnostojących panelii fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działce nr 37/3 położonej w obrębie wsi Dziadkowice".
 • z dnia 26 maja 2020 roku - Decyzja Wójta Gminy Dziadkowice o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie i montażu wolnostojących panelii fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działce nr 37/3 położonej w obrębie wsi Dziadkowice".

z dnia 17 marca 2020 roku - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 73/2 położonej w obrębie 15 Piotrowo-Trojany, wgminie Boćki

z dnia 26 lutego 2020 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 109056 B Malewice - Jasienówka - Żurobice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1716 B na terenie gminy Dziadkowice, powiat siemiatycki, województwo podlaskie"

 • z dnia 02 kwietnia 2020 roku - Zawiadomienie Wójta Gminy Dziadkowice  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 109056 B Malewice - Jasienówka - Żurobice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1716 B na terenie gminy Dziadkowice, powiat siemiatycki, województwo podlaskie"
 • z dnia 17 kwietnia 2020 r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z dnia 10 lutego 2020 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i montażu wolnostojących panelii fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działkach nr 40/1, 40/3, 40/4 położonych w obrębie wsi Dziadkowice".

 • z dnia 16 kwietnia 2020 roku - Zawiadomienie Wójta Gminy Dziadkowice o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działkach nr 40/1, 40/3, 40/4 położonych w obrębie wsi Dziadkowice".
 • z dnia 04 maja 2020 roku - Decyzja Wójta Gminy Dziadkowice o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW na działkach nr 40/1, 40/3, 40/4 położonych w obrębie wsi Dziadkowice".

z dnia 29 stycznia 2020 roku - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej Nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury".

2019

z dnia 31 grudnia 2019 roku - Informacja Starosty Siemiatyckiego o wydaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie budynku inwentarskiego (kurnika – o obsadzie 128DJP) o następujących parametrach technicznych : pow. zabudowy 2253,48m2, pow. użytkowa 2180,44m2, kubatura 11803,03m3, budowie dwóch silosów na paszę o poj. 24,5 ton każdy, budowie dwóch szczelnych zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,80m3, budowie instalacji zbiornikowej gazu propanowego szt. 2 o poj. 6700dm3każdy, z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, budowie zbiornika p.poż.".

 

z dnia 3 grudnia 2019 rokuObwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektu inwentraskiego - chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w II etapach o łacznej obsadzie 366,44 DJP".

z dnia 25 listopada 2019 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektu inwentraskiego - chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w II etapach o łacznej obsadzie 366,44 DJP".

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 czerwca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektu inwentarskiego - chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w II etapach o łącznej obsadzie 366,44 DJP" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/26 obręb Hornowo, gmina Dziadkowice.
 • Zawiadomienie z dnia 02.06.2020 r. o skompletowaniu akt postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektu inwentarskiego - chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w II etapach o łącznej obsadzie 366,44 DJP" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/26.

z dnia 15 lutego 2019 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację  przedsięwzięcia polegającego na: "Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego na działkach oznaczonych nr geod. 176/3, 177/4, 178/4 w obrębie wsi Żurobice".

z dnia 8 stycznia 2019 roku - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury".

2018

z dnia 31 grudnia 2018 rokuObwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego na działkach oznaczonych nr geod. 176/3, 177/4, 178/4 w obrębie wsi Żurobice"

z dnia 28 sierpnia 2018 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wznowieniu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na działce nr 173/1 obręb Osmola, gm. Dziadkowice".

z dnia 10 sierpnia 2018 roku -  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 9 lipca 2018 roku -  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania dotyczącego zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 17 kwietnia 2018 roku
-
Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

z dnia 05 kwietnia 2018 roku - Postanowienie Wójta Gminy Dziadkowice o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

z dnia 19 marca 2018 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

2017

z dnia 30 października 2017 roku - Postanownienie Wójta Gminy Dziadkowice o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na działce nr 173/1 obręb Osmola, gm. Dziadkowice".

z dnia 30 października 2017 roku - Postanownienie Wójta Gminy Dziadkowice o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dziadkowice".

z dnia 5 października 2017 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dziadkowice".

z dnia 20 kwietnia 2017 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie - do drogi powiatowej nr 1754B".

z dnia 12 kwietnia 2017 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 18 stycznia 2017 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

2016

z dnia 15 grudnia 2016 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową na prowadzenie warsztatu samochodowego na działce  Nr 24/1 w obrębie wsi Lipiny.

z dnia 23 sierpnia 2016 rokuPostanowienie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19, gm. Dziadkowice.

z dnia 27 lipca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19.

z dnia 3 czerwca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.

 • z dnia 11 lipca 2016 roku - Postanowienie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.
 • z dnia26 lipca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.

2015

z dnia 21 maja 2015 roku Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniowka, Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice gm. Dziadkowice

 •  z dnia 23 czerwca 2015 roku Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniowka, Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice gm. Dziadkowice

Z dnia 02 stycznia 2015 roku Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi krajowej Nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice.

2014

Z dnia 12 września 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Malinowo.

Z dnia 02 września 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostojącej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice.

 • z dnia 11 grudnia 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o dostarczeniu przez pana R. Zarębę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • Z dnia 11 lutego 2015 r. - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dot. przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • Z dnia 18 marca 2015 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.
 • z dnia 07 maja 2015 r. - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku uchylające decyzję z dnia 18 marca 2015r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.
 • z dnia 28 października 2015 roku Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dot. przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • z dnia 16 listopada 2015 roku zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.


 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-10-05

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-09-06

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-13