GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DZIADKOWICE

DEKLARACJA

DEKLARACJA - domki letniskowe

Rejestr działalności regulowanej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady segregacji odpadów

Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dziadkowice za 2013 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dziadkowice za 2014 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dziadkowice za 2015 roku.Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy

Informacja o punkcie zbierania odpadów folii, sznurka oraz worków po nawozach i typu Big Bag

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na II półrocze 2021 r.

 

TERMINY OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

1. do 15 marca za pierwszy kwartał

2. do 15 maja za drugi kwartał

3. do 15 września za trzeci kwartał

4. do 15 listopada za czwarty kwartał

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Dziadkowice, u sołtysa wsi lub na konto bankowe Urzędu Gminy Dziadkowice Nr 65 8092 0001 0000 2495 2000 0210.

STAWKI:

15,00 zł od każdej osoby zamieszkałej

1,00 zł ulgi od osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika

 

UCHWAŁY RADY GMINY DZIADKOWICE DOTYCZĄCE ODPADÓW.

  • Uchwała Nr XVI/112/12 w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystosci ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
  • Uchwała Nr XVII/123/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • Uchwała Nr XXIV/177/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  • Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uchwała Nr IV/27/15 sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
  • Uchwała Nr V/33/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadkowice.
  • Uchwała Nr VII/49/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  • Uchwała Nr VII/50/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dziadkowice.
  • Uchwała Nr XVII/133/17 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2013-09-18