1. Przetargi

2012 ROK

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrebie wsi Dziadkowice na okres 20 lat  Zarzadzenie_nr_120/12_ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_dzierzawa_nieruchomosci.pdf

Ogłoszenie z 31 stycznia 2013 r. Wójta Gminy Dziadkowice o wynikach przetargu nieogranicznego  ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dziadkowice na okres 20 lat

_Dzierzawa_nieruchomosci_gruntowej.pdf

 

 

2. Informacje publiczne z zakresu ochrony środowiska

2012 ROK

Z dnia 24 października 2012 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce geodezyjnej 173 położonej w obrębie wsi Osmola, gm. Dziadkowice.

 

Z dnia 9 paźdiernika 2012 r. ogloszenie_las_w_osmoli Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu we wsi Osmola

Z dnia 08 sierpnia 2012 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej polegającej na: budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii SN 15 kV, rozbiórce linii napoiwetrznej SN 15 kV

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DZIADKOWICE - KĄTY

Z dnia 26 marca 2012 roku - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych Dziadkowice - Kąty.

Z dnia 05 marca 2012 roku - Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg gminnych Dziadkowice - Kąty.

Postanowienie z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg gminnych Dziadkowice - Kąty.

Z dnia 06 lutego 2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg gminnych Dziadkowice - Kąty.

2011 ROK

ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA PRZEPUSTU PRZEZ CIEK SPOD DZIADKOWIC W M. DZIADKOWICE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 19

Z dnia 07 listopada 2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce mostu i budowie przepustu przez Ciek spod Dziadkowic w m. Dziadkowice na drodze krajowej Nr 19 w km 137 + 384 (JNI 1300002) oraz wykonanie tymczasowych elementów takich jak: chodnik, droga objazdowa, przejście dla pieszych przez Ciek spod Dziadkowic na działkach Nr 25/12 i 25/10.

Z dnia 06 października 2011 r. - Obwieszczenie w związku z uzupełnieniem wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce mostu i budowie przepustu przez ciek od Dziadkowic w m. Dziadkowice na drodze krajowej Nr 19 w km 137 - 384 (JNI 1300002).

Z dnia 09 września 2011 r. - Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce mostu i budowie przepustu przez ciek od Dziadkowic w m. Dziadkowice na drodze krajowej Nr 19 w km 137 - 384 (JNI 1300002).

BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ W JASIENÓWCE

Obwieszczenie_Samorządowego Kolegium Odwoławczego_w_Białymstoku_w sprawie wydania decyzji Nr 408.298/F-17/9/12/z_dnia 31.01.2013_r..pdf

Z dnia 1.10.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 01.10.2012 r. w sprawie zawiadomienia mieszkańców o przesłaniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz na działce 86 w obrębie wsi Jasienówka wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 Z dnia 10 września 2012 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji z dnia 10.09.2012 r. Nr 7624.9.2010.2011 określającej środowiskowe uwarunkowania  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz.

Zawiadomienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. o możliwości wypowiedzenia się stron, co do zebranych dowodów i materiałów dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce Nr 86 w obrębie wsi Jasienówka. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji RL.7624.9.2010.2011 z dnia 12 lipca 2011 roku wydanej przez Wójta Gminy Dziadkowice o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce Nr 86 w obrębie wsi Jasinówka.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 2012 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia z dnia 3 sierpnia 2011 r., znak: DOOŚ-oa.4242.23.2011.dkż.1.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 2012 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ w Białymstoku z dnia 10 maja 2011 r., znak: WOOŚ-II.4242.21.2011.PL, uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce nr 86 polożonej we wsi Jasienówka.

Zawiadomienie stron postępowania o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 10 maja 2011 r., znak WOOŚ-II.4242.21.2011.PL, uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce nr 86 położonej we wsi Jasienówka.

Z dnia 12 lipca 2011 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji odmawiającej wydania na rzecz Polskiej Grupy Biogazowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce Nr 86 w obrębie wsi Jasienówka.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce nr 86 położonej we wsi Jasienówka.

Z dnia 11 marca 2011 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia "Raportu o oddziaływaniu na środowisko" przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice na działce nr geod. 86 położonej w obrębie wsi Jasienówka gm. Dziadkowice.

 

Z dnia 07 lutego 2011 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wznowieniu zawieszonego postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na: Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice.

 

Postanowienie z dnia 03 lutego 2011 r. dotyczące podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice. 

z dnia 10 sierpnia 2010 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Dziadkowice.

 

 Z dnia 14 lutego 2011 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o wym. ok. 60,0 x 26,0 m o obsadzie 80DJP wraz ze zbiornikiem żelbetowym na gnojowicę o pojemności łącznej ok. 820 m3 oraz zbiornik żelbetowy na ścieki sanitarne (wody popłuczne) o poj. ok 26 m3.

Z dnia 09 września 2010 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 109042 B Smolugi Wieś – Siedlece o długości 2,430 km.

 Postanowienie z dnia 07 września 2010 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

z dnia 09 czerwca 2010 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 109056B Malewice – Jasienówka – Żurobice o długości 3,470 km.

z dnia 30.03. 2010 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice w km od 131 + 700 do km 136 + 650.

  • z dnia 13.10.2011 roku - Postępowanie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania GDDKiA Oddział w Białymstoku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice w km od 131 + 700 do km 136 + 650 z dnia 25 maja 2010 r., oznaczonej nr RL.7624-4/10, wydanej przez Wójta Gminy Dziadkowice.

 z dnia 19.02.2010 roku -  Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych          uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu o wysokości 80m o pzrekroju trójkątnym (bok 1m) z odciagami mocowanymi do ziemi lub budynków zlokalizowana na działce numer geodezyjny 15/4 we wsi Żurobice oraz 21 anten zlokalizowanych na budynkach na terenie gminy Dziadkowice.

z  dnia 04.01. 2010 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa skupu złomu metalowego i kolorowego na działce Nr geod. 54 położonej we wsi Zaminowo 9, gm.Dziadkowice, powiat siemiatycki, stanowiącej własność Pana Leszka Olszewskiego zam. Boćki, ul. Bielska, 17-111 Boćki.

z dnia 19.08.2009 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi  drogi powiatowej Nr 1704 B Dołubowo - Zaminowo - Sielc - Solniki.

z dnia 05.08.2009 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej  Nr 108830 B Czarna Średnia - Targowisk - Brzeziny Janowięta.

z dnia 04.08. 2009 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej Nr 1704 B Dołubowo - Zaminowo - Sielc - Solniki.

z dnia 26.06.2009 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Czarna Średnia - Targowisk - Brzeziny Janowięta.

z dnia 20.11.2008 roku -  Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o zakonczeniu postępowania dowodowego.

z dnia 12.11.2008 roku - Postanowienie - przedsięwzięcie - przebudowa drogi gminnej Lipiny- Wólka Biszewska.

z dnia 24.10.2008 roku -  Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Lipiny- Wólka Biszewska.

 z dnia 20.02.2010 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa skupu złomu metalowego i kolorowego na działce Nr geod. 54 położonej we wsi Zaminowo 9, gm.Dziadkowice, powiat siemiatycki, stanowiącej własność Pana Leszka Olszewskiego zam. Boćki, ul. Bielska, 17-111 Boćki.

          z dnia 2008.09.04  -  Informacja o planowanym przedsięwzięciu -Obiekt: oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kąty. 

 

 4. Ogłoszenia i komunikaty:

2012 ROK

Podziękowania za pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP.var/resources/30/44/333/osp_dziadkowice_i_dolubowo.pdf

Informacja o projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III w szkole podstawowej - Sukces dzięki nauce".

Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie  wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 

2011 ROK

Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Informacja o pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Dziadkowice na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

2009 ROK

Zarządzenie Nr 52/09 z dnia 17 listopada 2009 r.  Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrebie wsi Hornowo.

Zarządzenia Nr 47/09 Wójta gminy Dziadkowice w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajm lokali na okres dłuższy niz 3 lata.

             Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do wynajecia na okres dłuższy niz 3 lata.

Ogłoszenie dotyczące programu "

 

 UCZEŃ  NA  WSI” - obszar A pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko -  wiejskie w roku szkolnym 2009/2010.

Ogłoszenie dotyczące programu "

  UCZEŃ  NA  WSI” - obszar A pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko -  wiejskie w roku szkolnym 2008/2009.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach  majątku ruchomego Urzędu Gminy i GOPS w Dziadkowicach

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2013-09-13

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-13