ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

 

2021 ROK

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Wymiana posadzki w sali ćwiczeń, sali gimnastycznej przy SP Dziadkowicach.

3. Ogłoszenie o zamówieniu:Roboty budowlane - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056B Malewice - Jasienówka - Żurobice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1716B na terenie Gminy Dziadkowice.

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalne

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wraz z poprawą sprawności instalacji c.o., instalacja kolektora słonecznego oraz montaż podnośnika w budynku.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na zapytanie przetargowe /art. 38 ustawy/

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dołubowo, działka nr ewid. 506, gmina Dziadkowice

informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 109047B od km 0+011,5 do km 1+010,0 w miejscowości Dziadkowice i Korzeniówka, gmina Dziadkowice

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na bydynkach użyteczności publicznej w Gminie Dziadkowice

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

2019 ROK

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej nr 109048B od km 0+003,21 do km 0,294,91 w miejscowości Lipiny, gmina Dziadkowice

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

2018 ROK

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Dziadkowice w 2019 roku

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

załącznik nr 2 (zmiana 07.11.2018)
załącznik nr 1a (zmiana 07.11.2018)
Odpowiedź na pytania nr 1

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Dziadkowice na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedź na pytania z dnia 04.06.2018
odpowiedź na pytania z dnia 30.05.2018

odpowiedź na pytania z dnia 29.05.2018
odpowiedź na pytania z dnia 29.05.2018

Uchwała Nr XX/156/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XX/155/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 rok

Uchwała Nr II-00311-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2017 r. . w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2029

Uchwała Nr II-00310-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice

Uchwała Nr II-00312-39/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Dziadkowice

Uchwała Nr II-00321-10/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca  2017 r w sprawie wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017

Uchwała Nr II-00313-26/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dziadkowice

Uchwała Nr XXIII/186/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018r.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw gminy

Wysokość zadłużenia gminy

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu: przebudowa drogi gminnej nr 109078B w miejscowości Malinowo

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

2. Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dziadkowice

zawiadomienie o wyniku postępowania

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 20.04.2018
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
zmiana treści SIWZ z 30.03.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu: przebudowa drogi gminnej nr 109078B w miejscowości Malinowo

informacja o unieważnieniu przetargu

informacja z otwarcia ofert

2017 ROK

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice

informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedż na zapytanie z dnia 29.05.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.05.2017 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do Dziadkowic.

informacja o wyborze oferty


sprostowanie informacji z otwarcia ofert


informacja z otwarcia ofert

odpowiedź na zapytanie z dnia 08.05.2017 r.

2015 ROK

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice.

Ogłoszenie o wyborze oferty

odpowiedź na zapytanie

odpowiedzi na zapytania z dnia 07 kwietnia 2015 r.

2014 ROK

1. Ogłoszenie o zamówieniuTermomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Dziadkowicach

2013 ROK

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów zamawiającego. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów zamawiającego.

Informacja o braku ofert

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 310.800 zł na spłatę wcześniej zaciąganych rat kredytów i pożyczek w wysokości 271.475 zł i deficyt budżetu w wysokości 39.325 zł.

Sprawozdania

2011 rok

2012 rok

2013 rok

- Uchwała Nr II-00312-31/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00312-127/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinnsowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00313-56/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 310.800 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dziadkowice.

- Uchwała Nr II-00311-37/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2024.

- Uchwała Nr II-00310-37/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dziadkowice na 2013 r.

- Uchwała Nr II-00321-10/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

- zaświadczenie o wyborze Wójta

-Uchwała Nr III/13/90 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 lipca 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

- Odpowiedzi na pytania przetargowe 

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Dziadkowicach i Osmoli.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Odpowiedż na zapytanie przetargowe (art. 38 ustawy).pdf

Dokumentacja projektowa - przedmiary: Osmola, Dziadkowice

Dokumentacja projektowa - część rysunkowa Osmola, Dziadkowice

Przykładowa altana i grill

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowic

Zmiana ogłoszenia z dnia 26 lipca 2013 r.     Wybór oferty

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wybór oferty

 

Informuję, iż ogłoszenie o zamówieniu na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin: Miasta i Gminy Drohiczyn, Gminy Grodzisk, Gminy Dziadkowice, Gminy Mielnik, Gminy Perlejewo, Gminy Milejczyce, Gminy Nurzec - Stacja, Gminy Siemiatycze, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Drohiczyn pod wskazanym adresem:  http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/sek_zampub/sek_zampub_zpupum/04ea6a7258ad70d/ogloszen_o_zamowien_1c30d8494dcf.htm

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-07-20

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-18