ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

2021 rok

5. Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Dziadkowice.

4. Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa i montaż wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podtsawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

3.Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie usługi polegającej na odbiorze,transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Dziadkowice.

2. Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa i montaż wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

1. Ogłoszenie o zamówieniu:wykonanie usługi polegającej na odbiorze,transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Dziadkowice.

2020 rok

15. Ogłoszenie o zamówieniu: Dożwirowanie dróg gminnych i lokalnych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Dziadkowice w 2021 r.

zawiadomienie o wyborze oferty

14. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do obiektów administrowanych przez gminę Dziadkowice.

zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach z terenu Gminy Dziadkowice 2 autobusami przez okres 10 miesięcy w roku kalendarzowym 2021 wyłączając okres wakacyjny z nastepujących miejscowości.

informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty

12. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dziadkowice.

Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty

odpowiedź na zapytanie

11. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dziadkowice i Kąty

informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty

odpowiedź na zapytanie

10. Ogłoszenie o zamówieniu: Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z ternu gminy Dziadkowice

9. Ogłoszenie o zamówieniu: Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z ternu gminy Dziadkowice

unieważnienie zapytania ofertowego

8. Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziadkowice

informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziadkowice

unieważnienie zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części handlowej budynku usługowego na cele administracyjno - biurowe.

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach pochodzących z terenu gminy Dziadkowice.

zawiadomienie o wyborze oferty

4. Ogłoszenie o zamówieniu: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części handlowej budynku usługowego na cele administracyjno-biurowe.

unieważnienie zapytania ofertowego

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego.

informacja z otwarcia ofert

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Dożwirowanie dróg gminnych i lokalnych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Dziadkowice w 2020r.

zawiadomienie o wyborze oferty

1.Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do kotłowni zamawiającego.

zawiadomienie o wyborze oferty

2019 rok

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach z terenu Gminy Dziadkowice

zawiadomienie o wyborze oferty

odpowiedź na pytanie z dnia 9.12.2019r.

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego.

unieważnienie zapytania ofertowego

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Dożwirowanie dróg gminnych i lokalnych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Dziadkowice w 2019 roku.

zawiadomienie o wyborze oferty

informacja

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do kotłowni zamawiającego.

ogłoszenie o wyborze oferty

2018 rok

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziadkowice

ogłoszenie o wyborze oferty

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Malinowie

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Dożwirowanie dróg gminnych i lokalnych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Dziadkowice w 2018 roku.

ogłoszenie o wyborze oferty

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do kotłowni zamawiającego.

ogłoszenie o wyborze oferty

 2017 rok

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dziadkowice i jednostek organizacyjnych

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia

odpowiedź na pytania z dnia 18.12.2017

odpowiedź na pytania z dnia 12.12.2017

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 340.000 PLN (trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku

ogłoszenie o wyborze oferty

odpowiedź na pytania z dnia 12.10.2017

odpowiedź na pytania z dnia 09.10.2017

informacja

Sprawozdania

 

 

 

 

Uchwała nr II-00312-14/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Dziadkowice.

Uchwała nr II-00310-20/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2017 r. przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

Uchwała nr II-00311-20/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2023.


Uchwała nr II-00321-12/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała nr II-00320-13/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dziadkowice informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Uchwała nr II-00313-3-/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 340.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dziadkowice.

wysokość zadłużenia na dzień 27.09.2017 r.

zaświadczenie o wyborze Wójta

uchwała w sprawie powołania Skarbnik

decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

zaświadczenie o numerze idetyfikacyjnym REGON

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 109076B; droga powiatowa Nr 1754B-Hornowszczyzna-Pokaniewo

ogłoszenie o wyborze oferty

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do kotłowni zamawiającego.

ogłoszenie o wyborze oferty

 

2016 rok

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Utwardzenie placu przed Urzędem Gminy, Dziadkowice 13.

ogłoszenie o wyborze oferty

2.  Ogłoszenie o zamówieniu: Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawiwrajacych azbest.

ogłoszenie o wyborze oferty

1.  Ogłoszenie o zamówieniu: Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawiwrajacych azbest.

ogłoszenie o wyborze oferty

2015 rok

7. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa około 44000 litrów oleju opałowego do kotłowni zamawiającego".

ogłoszenie o wyborze oferty

 

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice.

ogłoszenie o wyborze oferty

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 475.697 PLN (Czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w budżecie na 2015 rok deficytu

ogłoszenie o wyborze oferty

Sprawozdania

2013 rok

2014 rok

2015 rok

- Uchwała Nr II-00321-24/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

- Uchwała Nr II-00321-34/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8.04.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

- Uchwała Nr II-00312-49/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23.01.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Dziadkowice

- Uchwała Nr II-00313-21/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 475.697zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dziadkowice

- Uchwała NR V/32/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.

- Wysokość zadłużenia Gminy Dziadkowice na dzień 30.06.2015r.

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu Gminy Dziadkowice w okresie roku szkolnego 2015/2016

ogłoszenie o wyborze oferty

odpowiedzi na zapytania

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Ogłoszenie o wyborze

2. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa miejsc parkingowych na działce o Nr ewidencyjnym 296 wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1754B w miejscowości Osmola.

Ogłoszenie o wyborze

1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa około 44000 litrów oleju opałowego do kotłowni zamawiającego".

Ogłoszenie o wyborze

2014 rok

12. Ogłoszenie o zamówieniu: "Remont świetlicy wiejskiej w Dołubowie.

11.Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsc parkingowych na działce o nr ewidencyjnym 296 wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1154B w miejscowości Osmola.

10. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsc parkingowych na działce o nr ewidencyjnym 296 wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1154B w miejscowości Osmola.

9. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu Gminy Dziadkowic z następujących miejscowości: Dołubowo, Dołubowo Chrościanka, Zaminowo, Smolugi, Brzeziny, Wojeniec w okresie roku szkolnego 2014/2015 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

8. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

7. Ogłoszenie o zamówieniu: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Dziadkowicach w sprzęt elektroniczny i audiowizualny w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

3. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Hornowie.

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Odzyskanie podatku VAT od budowy oczyszczalni ścików i systemu kanalizacji sanitarnej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

2013 ROK

5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Kamaz - model 5511 19.0 t.

zdjęcia

4. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 września 2013 r.: Remont świetlicy wiejskiej w Zarębach.

Wybór oferty

3. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 września 2013 r.: Wykonanie miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz boiska do siatki plażowej w Zespole Szkół w Dziadkowicach.

Wybór oferty

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu gminy Dziadkowice z następujących miejscowości: Dołubowo, Wyręby, Dołubowo Chrościanka, Zaminowo, Smolugi, Brzeziny, Wojeniec w okresie roku szkolnego 2013/2014. Wybór oferty

dodatkowe informacje z dnia 15.07.2013 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Transport i unieszkodliwianie azbestu.

Wybór oferty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-12-08

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-08-25

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-18