Wójt Gminy

Wójt Gminy Dziadkowice

Antoni Apoloniusz Brzeziński
Wójt Gminy
Telefon: (085) 6565901   e-mail: ugdziadkowice@post.pl

Kompetencje:

- Do kompetencji Wójta należy wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności :

* przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, określanie sposobu wykonywania uchwal, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

- W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo Wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca Wójta, samodzielnie albo z inna osoba upoważniona przez Wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.
- Do kompetencji Wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
- Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do Wójta należy miedzy innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
- Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje Wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.
- Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Organizacje i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia.
- Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
- Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.
- Przyjęcia interesantów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-11-20

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2007-03-07