Uchwała Nr XXIII/129/05

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                                        582.187 zł

Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw pozyskane z innych                                        źródeł                                                                                                                                                  582.187 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                                                               801.482 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   582.187 zł.

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   194.062 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     16.085 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego Roz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 4.500 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80146 Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - zakup usług pozostałych  1.148 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna Roz. 90095 - Pozostała działalność

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                                                        2.000 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki                                                                                                1.500 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę                                                                                 44.400 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Roz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych    3.000 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia roz. 85195 - Pozostała działalność § 6630 Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          40.000 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne Roz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł    1.400 zł.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych  o kwotę                                      73.695 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne Roz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1.400 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia Roz. 85195 - Pozostała działalność § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  64.085 zł.

Dz. 854 - Edukacyjne opieka wychowawcza Roz. 85401 - Świetlice szkolne 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     509 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              9 zł,

§ 4120 - składki na fundusz pracy                                                                                               2 zł,

Razem                                                                                                                                      520 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80110 - Gimnazjum                                             

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               628 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  5.000 zł.

Dz.600 - Transport i łączność Roz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 - zakup usług pozostałych 2.062 zł.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r. do uchwały Nr XVII/99/05 Rady Gminy                                               Dziadkowice  z dnia 18 lutego 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem                                                                                             5.631.796 zł.

2. Wydatki ogółem                                                                                              5.718.991 zł.

           źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości                            202.195 zł stanowi:                                                                                                                                                                         planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy          120.000 zł.                                                                                                                                                                                       wolne środki z lat ubiegłych                                                                      82.195 zł.

           dochody budżetowe w kwocie                                                                  115.000 zł.                                                                                                                                                                                     przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                          Przewodniczący Rady

                                                           Paweł Migowski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2006-07-26

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-07-26

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2006-07-26