Zarządzenie Nr 4/06

Wójta Gminy Dziadkowice

24 lutego 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

 

      Na podstawie art.199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. .Nr 249, poz. 2104,Nr 169 poz.1420)

oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457), postanawiam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć:

        1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. według którego:

 

1)  Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                                            5.631.796 zł.

 

2)  Wykonanie dochodów wynosi                                                                         5.684.748  zł.

     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

3)  Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                                            5.718.991 zł.

 

4)  Wykonanie wydatków wynosi                                                                         5.646.455  zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego  Zarządzenia.

 

        2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

        3. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

        4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

stanowi załącznik Nr  5 do niniejszego Zarządzenia.

 

        5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury

stanowi załącznik  Nr 6.

 

        6. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

 

1) Radzie Gminy,

 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Wójt

                                                                                            /- / Marian Skomorowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2006-07-25

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-07-25

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2006-07-25