Zarządzenia Wójta 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 1/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 3/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 4/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Załącznik Nr1 Załącznik Nr2 Załącznik Nr3 Załącznik Nr4 Załącznik Nr5 Załącznik Nr6 Załącznik Nr7 Załącznik Nr8 Załącznik Nr9
Załącznik Nr10 Załącznik Nr11 Załącznik Nr12 Załącznik Nr13 Załącznik Nr14 Załącznik Nr15 Załącznik Nr16 Załącznik Nr17 Załącznik Nr18
Załącznik Nr19 Załącznik Nr20 Załącznik Nr21 Załącznik Nr22 Załącznik Nr23 Załącznik Nr24 Załącznik Nr25 Załącznik Nr26 Załącznik Nr27

 


Zarządzenie Nr 5/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 6/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego, stanowiącego własność Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 7/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 8/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 9/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.Zarządzenie Nr 10/18
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 11/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w DziadkowicachZarządzenie Nr 12/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rokZarządzenie Nr 13/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy DziadkowiceZarządzenie Nr 14/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w szkoła podstawowych i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 15/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy.Zarządzenie Nr 16/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rokZarządzenie Nr 17/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie powołania oraz przyjęcia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 18/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich.Zarządzenie Nr 19/19

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 20/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 21/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.Zarządzenie Nr 22/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2019 r.
zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich.Zarządzenie Nr 23/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie regulaminu świetlic wiejskich.Zarządzenie Nr 25/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 26/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Jolanty Augustyniak - podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start".Zarządzenie Nr 27/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Jolanty Augustyniak - podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".Zarządzenie Nr 28/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 29/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 30/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.Zarządzenie Nr 31/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Fotograficznego "Moja Gmina w Obiektywie".Zarządzenie Nr 32/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 33/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 34/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Zarządzenie Nr 35/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania.Zarządzenie Nr 36/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Zarządzenie Nr 37/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.Zarządzenie Nr 38/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 39/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie raportu o stanie Gminy DziadkowiceZarządzenie Nr 40/19

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 maja 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy
załącznik do zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 41/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonywane przez sprzęt i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na rzecz Urzędu Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 42/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach.Zarządzenie nr 43/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 44/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.Zarządzenie Nr 45/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Jolanty Augustyniak - podinspektora  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.Zarządzenie Nr 46/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Jolanty Augustyniak - podinspektora  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia.Zarządzenie Nr 47/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Marty Balejko - pracownika socjalnego  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.Zarządzenie Nr 48/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 49/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 50/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.Zarządzenie Nr 51/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sparwie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie regulaminu świetlic wiejskich.Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie upoważnienie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz infromowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania.Zarządzenie nr 61/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie nr 62/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice narzecz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.Zarządzenie nr 63/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Zarządzenie nr 64/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie nr 65/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie nr 66/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gmina na 2019 rok


Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 08 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.Zarządzenie Nr 72/2019

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok.Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach na dzień 31.12.2019 r.Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019 r.Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach na dzień 31.12.2019 r.Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na dzień 31.12.2019 r.Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 lgrudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 89/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 


Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.Zarządzenie Nr 92/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 93/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia inspektora ds. księgowości podatkowej do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy.Zarządzenie Nr 94/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.Zarządzenie Nr 95/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych.Zarządzenie Nr 96/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.Zarządzenie Nr 97/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Załącznik Nr 2 do nformacji o stanie mienia

Zarządzenie Nr 98/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 99/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 100/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 101/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.Zarządzenie Nr 102/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Zarządzenie Nr 103/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.Zarządzenie Nr 104/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

 

Zarządzenie Nr 105/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 106/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 107/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportu.

 

Zarządzenie Nr 108/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na rok 2020.

 

Zarządzenie Nr 109/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 110/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

 

Zarządzenie Nr 111/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie Nr 112/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 113/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 114/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Zalewskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach, Dziadkowice 1D 17-306 Dziadkowice do dokonywania czynności w zakresie użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

Zarządzenie Nr 116/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 117/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 118/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie raportu o stanie Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 119/2020
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 120/20
Wójta GMiny Dziadkowice
z dnia 5 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 121/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 122/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 8 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 123/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 124/20
Wójta Gminy dziadkowice
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 125/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 126/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 128/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 129/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 130/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu.

Zarządzenie Nr 131/20
Wójta Gminy dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu.

Zarządzenie Nr 132/20
Wójta Gminy dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2020 r
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczjnymi wydarzeniami w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 133/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu.

Zarządzenie Nr 134/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie przekazania nieodpłatnie ciągnika rolniczego i kosiarki na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 135/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 136/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 137/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmina w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 138/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna michnowska

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2020-08-06

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2018-12-06